Διαβάστε στο http://www.arcadiaportal.gr
mousio-Astrous

– Όλη η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού

– «Πράσινο φως» για τη μελέτη που προβλέπει στερεωτικά έργα με στόχο να επαναλειτουργήσει, αφού παραμένει κλειστό μετά το σεισμό του 2008

ΑΣΤΡΟΣ (1)Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη μελέτη άρσης ετοιμορροπίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους και την απόφαση αυτή τη φέρνουν σήμερα στη δημοσιότητα οι «Αρκαδικές Ειδήσεις». Είχε προηγηθεί η έγκριση της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Να υπενθυμίσουμε ότι το μουσείο υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή το 2008 και από τότε παραμένει κλειστό.

ΑΣΤΡΟΣ (2)Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη μελέτη άρσης ετοιμορροπίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους και την απόφαση αυτή τη φέρνουν σήμερα στη δημοσιότητα οι «Αρκαδικές Ειδήσεις». Είχε προηγηθεί η έγκριση της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Να υπενθυμίσουμε ότι το μουσείο υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή το 2008 και από τότε παραμένει κλειστό.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους φιλοξενεί σπουδαία ευρήματα της επαρχίας της Κυνουρίας και αλλά γλυπτά από τη έπαυλη του Ηρώδη Αττικού.

Η έπαυλη του Ηρώδη αποτελεί σήμερα είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Αρκαδίας.

Σήμερα, η Έπαυλη που ξεπερνά τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα θεωρείται ένα από τα πλουσιότερα αρχαιολογικά μνημεία της Ευρώπης.

Οι ρωγμές και τα προβλήματα που άφησε ο σεισμός θέτουν όλα τα σπουδαία ευρήματα που βρίσκονται στο μουσείο σε κίνδυνο.

Τα στερεωτικά μέτρα που προβλέπονται θα μειώσουν τον κίνδυνο για περαιτέρω ζημιές από έναν νέο σεισμό αλλά και θα επιτρέψουν την επαναλειτουργία του μουσείου.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους είναι ένα από τα τέσσερα που διαθέτει η περιοχή, όμως μόνο ένα από αυτά βρίσκεται σε λειτουργία.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

«Εγκρίνουμε την μελέτη άρσης ετοιμορροπίας Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους Κυνουρίας, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Λόγω της ύπαρξης ξύλινου πατώματος, να αποφευχθεί ο καθαρισμός των αρμών των τριών εγκάρσιων τοίχων του ισογείου με διαβροχή υπό πίεση και να γίνει καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα και απλή διαβροχή, με μέριμνα για την προστασία του υποκείμενου ξύλινου δαπέδου.

Η καθαίρεση των επιχρισμάτων και των αρμών να γίνει μόνο χειρονακτικά και χωρίς την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων.

Κατά την καθαίρεση των υπαρχόντων επιχρισμάτων στους τοίχους του ισογείου να γίνει έρευνα για την ύπαρξη αρχικών επιχρισμάτων ή αρμολογημάτων, ώστε τα καινούργια να έχουν υφή, χρώμα και σύνθεση συμβατή με τα αρχικά. Ειδικότερα να μην χρησιμοποιηθούν τσιμεντοκονιάματα, αλλά τα κονιάματα να είναι ασβεστοποζολανικά με μικρή ποσότητα λευκού τσιμέντου μόνον εφόσον απαιτηθεί μετά από επί τόπου δοκιμαστικές εφαρμογές ή έτοιμα κονιάματα υδραυλικής άσβεστου.

Για την επισκευή των ρωγμών μετά την τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων πέρα από το βαθύ αρμολόγημα, να γίνει τοποθέτηση κλειδιών συρραφής και να μην γίνει εφαρμογή ενεμάτων.

Να διατηρηθεί το αρχικό κονίαμα που σώζεται στην θολοδομία του υπογείου.

Οι ελκυστήρες του μεσαίου εγκάρσιου τοίχου να επεκταθούν ώστε να αγκυρωθούν στους εξωτερικούς τοίχους, όπως γίνεται και στους άλλους δύο εγκάρσιους τοίχους.

Αντί των δύο πλακών 200X200X15 χιλ. αγκύρωσης των ελκυστήρων, να τοποθετηθεί μία μεταλλική διατομή τύπου υ κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη κατανομή των δυνάμεων στην υποκείμενη τοιχοποιία.

Τα στοιχεία θεμελίωσης να γίνουν προκατασκευασμένα από λευκό τσιμέντο για την καλύτερη προστασία των τοιχοποιιών και των εκθεμάτων και για την εύκολη απομάκρυνση τους από το εσωτερικό του μνημείου κατά τη μεταγενέστερη φάση της οριστικής επέμβασης.

Να εκπονηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη (αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ) για τη στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου και για τη λειτουργία του ως σύγχρονου μουσείου, η οποία να υποβληθεί στην 25η ΕΒΑ, στη ΔΑΒΜΜ και ΔΜΜΠΚ για έλεγχο, και η οποία σε κάθε περίπτωση να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Έλεγχο στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού και πλήρη μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου που θα προσδιορίζει τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και ενίσχυσης του, όπως

Συνολική αντιμετώπιση των φερουσών τοιχοποιιών, τόσο σε επίπεδο θεμελίωσης όσο και ανωδομής, και ενίσχυση τους με όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα προκύψουν από τη στατική μελέτη, όπως ενέματα, αρμολογήματα και πιθανόν ελκυστήρες.

Εξυγίανση της θολοδομίας και αποκατάσταση των βλαβών της. Καθαίρεση της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα και ανακατασκευή του τμήματος του θόλου στο Β.Α. υπόγειο τμήμα του κτηρίου. Ενίσχυση των περιοχών των θόλων πάνω στις οποίες εδράζονται οι υπερκείμενες τοιχοποιίες ή προσθήκη νέων πεσσών από λιθοδομή.

Βελτίωση της διαφραγματικής λειτουργίας του πατώματος και της στέγης καθώς και της συνεργασίας τους με τις υποκείμενες τοιχοποιίες.

β) Εξέταση του διευρυμένου ανοίγματος του εγκαρσίου τοίχου στο δυτικό θολωτό

χώρο του υπογείου.

γ) Αποκατάσταση όλων των αρχικών ανοιγμάτων.

δ) Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων (κλιματισμός, σύστημα ασφαλείας, κλειστό

κύκλωμα τηλεόρασης κ.λ.π.)

ε) Μελέτη των συστημάτων διευθέτησης των ομβρίων υδάτων και αντιμετώπισης

της ανερχόμενης υγρασίας.»

Πηγή: ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ