Ο Αριστοφάνης στις Εκκλησιάζουσες ( στ. 1169-1175 ) για να περιγράψει ένα φαγητό δημιουργεί ένα λεξιλογικό…σιδηρόδρομο, ο οποίος αποτελείται από 27 συνθετικά, που περιλαμβάνουν 78 συλλαβές!

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λέξη της Ελληνικής γλώσσας με  172 γράμματα παρακαλώ!

Συγκεκριμένα αποτελεί μία ολόκληρη μαγειρική συνταγή στην οποία το φαγητό είναι συνονθύλευμα τροφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αριστοφανική λέξη έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη πραγματική λέξη στον κόσμο στο ΒιΒλίο των Ρεκόρ “Guinness” (Guinness Book of Records). Πάρτε ανάσα λοιπόν και αν μπορείτε, πείτε αυτό που ακολουθεί απνευστί:

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενο
κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγα
νοπτερυγών


Αν πάλι δυσκολεύστε, τότε προσπαθήστε να διαβάσετε τις αμέσως επόμενες μεγαλύτερες ελληνικές λέξεις:

τριακοντατρισμυριοστοχιλιοστοεπτακοσιοστοεβδομηκοστόεκτα (56 γράμματα)
μυριοστοεπτακισχιλιοστοπεντακοσιοστοτεσσαρακοστόπεμπτα (54 γράμματα)
μυριοστοτετρακισχιλιοστοεξακοσιοστοτεσσαρακοστόπρωτα (52 γράμματα)
τρισκαιδεκακισμυριοστοτριακοσιοστοεικοστοπρώτων (47 γράμματα)
τρισκαιδεκακισμυριοστοτριακοσιοστοεικοστόπρωτα (46 γράμματα)

Ακόμη περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο hellenisteukontos.blogspot.com

 1. τριακοντατρισμυριοστοχιλιοστοεπτακοσιοστοεβδομηκοστόεκτα (56 chars), “1/331776”, Scholia on Diophantus, 135
 2. μυριοστοεπτακισχιλιοστοπεντακοσιοστοτεσσαρακοστόπεμπτα (54 chars), Trapp: “1/17545”, Nicholas Artabasdos “Rhabdas”, Letters 34.
 3. μυριοστοτετρακισχιλιοστοεξακοσιοστοτεσσαρακοστόπρωτα (52 chars), Trapp: “1/14641”, Scholia on Diophantus, 128
 4. τρισκαιδεκακισμυριοστοτριακοσιοστοεικοστοπρώτων (47 chars), τρισκαιδεκακισμυριοστοτριακοσιοστοεικοστόπρωτα (46 chars), “1/130321”, Scholia on Diophantus, 130
 5. τετρακισμυριοστοχιλιοστοεξακοσιοστοεξκαιδέκατον (47 chars), “1/41616”, Isaac Argyrus, Περὶ εὑρέσεως τῶν τετραγωνικῶν πλευρῶν τῶν μὴ ῥητῶν τετραγώνων ἀριθμῶν, p. 23
 6. τετρακισμυριοστοτετρακισχιλιοστοοκτακοσιοστόν (45 chars), “1/44800”, John Pediasimus (aka John Galenus), Geometry p. 19
 7. τρισχιλιοστοδιακοσιοστοτεσσαρακοστοέννατον (42 chars), “1/3249”, Scholia on Diophantus 140
 8. δισμυριοστοδισχιλιοστοτετρακοσιοστόν (36 chars), “1/22400”, John Pediasimus,Geometry p. 19
 9. ὀκτακισχιλιοστοεκατοστοεικοστόγδοον (35 chars), “1/8128”, Pseudo-David & Pseudo-Elias, Lectures on Porphyry’s isagoge, praxis 8 p. 3
 10. ἐννεακαιεικοσικαιεπτακοσιοπλασιάκις (35 chars), LSJ: “seven-hundred-and-twenty-nine times”, Plato, Republic 587e.
 11. τετταρακοντακαιπεντακισχιλιοστόν (32 chars), LSJ: “forty-five thousandth” (or: 1/5040), Plato, Laws 877d
 12. τετρακισχιλιοστοεξηκοστοτέταρτον (32 chars), “1/4064”, Pseudo-David & Pseudo-Elias, Lectures on Porphyry’s isagoge, praxis 8 p. 3
 13. ἐπιτετρακοσιοστοκαιτεσσαρακοστῷ (31 chars), “ratio of 441:440”, George Pachymeres, Quadrivium 2.45
 14. χιλιοκτακοσιογδοηκονταπλασίονα (30 chars), LSJ: “eighteen hundred and eighty times as great”, Theon of Smyrna De utilitate mathematicae p. 197, citingHipparchus
 15. τετρακισχιλιοστοενενηκοστόεκτα (30 chars), “1/4096”, Scholia on Diophantus 138
 16. διακοσιοστοτεσσαρακοστοτρίτοις (30 chars), Trapp: “1/243”, Proclus,Commentary on Plato’s Timaeus, Vol. 2 p. 180

And now, the “real” words. Words not (yet) in the TLG are asterisked.

 1. κεραυνομεγακλονοζηνπερατοκοσμολαμπροβελοπλουτοδότα (50 chars), (Luis Muñoz Delgado, Léxico de Magia y Religiòn en los Papiros Mágicos Griegos, 2001) “making great noise with a thunderclap, bounded by the sky, shining rays in the cosmos, and giver of wealth”, Magical Papyri 12. The magical papyri have even longer strings of nonsense characters, but this really does count as a word. It’s worth taking it apart:
  • κεραυνο “thunder”
  • μεγα “big”
  • κλονο “turmoil”
  • ζην “Zeus”
  • περατο “boundary”
  • κοσμο “cosmos”
  • λαμπρο “shining”
  • βελο “ray”
  • πλουτο “wealth”
  • δότα “giver”

  It’s positively Sanskrit…

 2. *ἀκτινοχρυσοφαιδροβροντολαμπροφεγγοφωτοστόλιστος (47 chars), Trapp: “dressed in golden-shining, thundering and incandescent clothes”, Codices graeci Chisiani e Borgiani (ed. P. Franchi de’ Cavalieri), 124; Bibliotheca Coisliana (ed. Montfaucon), 59. What astonishes me is that someone chose to use this word a second time…
  • ἀκτινο “ray”
  • χρυσο “gold”
  • φαιδρο “beaming”
  • βροντο “thunder”
  • λαμπρο “bright”
  • φεγγο “shining”
  • φωτο “light”
  • στόλιστος “dressed”
 3. *Ἡρακλειανοκυροσεργιοπυρροπαυλοπετρῖται (38 chars), Trapp: “followers of Heracleus, Cyrus, Sergius, Pyrrhus, Paul and Peter”, Scripta saeculi VII vitamMaximi Confessoris illustrantia (ed. P. Allen & B. Neil) 223,378. (Hey, I know them! And the “Heracleus” is in brackets, so some scribe may have decided five leaders were already enough.)
 4. *παναξιοκτηνοπτηναστροφωστηροκοσμοποιία (38 chars), Trapp: “quite worthy creation of animals, birds, stars, celestial bodies and the world”, Dioscorus of Aphrodito (ed. Fournier), 40,6
 5. ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρων (33 chars), LSJ: “early-prowling base-informing sad-litigious plaguy”, Aristophanes Wasps 505. Misquoted by Suda (omicron 581, epsilon iota 68) as ὀρθοφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρων (32 chars), “upright-prowling…”
 6. ἀστραποβροντοχαλαζορειθροδαμάστου (33 chars), Lampe: “overcome by lightning, thunder, hail, and flood”, Basil of Caesarea, Letters 365
 7. στρογγυλοφιλοσοφογραμματογράφου (31 chars), (not yet in a dictionary) “writer of round philosophical letters”, Theodore II Ducas Lascaris, 218 Letters, 128.
 8. σπερμαγοραιολεκιθολαχανοπώλιδες (31 chars), LSJ: “green-grocery-market-woman”, Aristophanes Lysistrata 457
 9. *πανυπερπρωτοπανσεβαστοϋπέρτατος (31 chars), Trapp: “above all else and first of all, most highly honoured”, Gregory hegumen of Oxia 225,126.
 10. Βρυσωνοθρασυμαχειοληψικερμάτων (30 chars), LSJ: “taking coin like Bryso and Thrasymachus”, Ephippus of Athens fr. 14 Kock, cited in Athenaeus 11.120
 11. ἀκτινολαμπροφεγγοφωτοστόλιστος (30 chars), Trapp: “sparkling with shining light beams”, Synaxarium Ecclesiae Constantinopoleos, May 9 section 2
 12. τοξαισελαιοξανθεπιπαγκαπύρωτος (30 chars), “bow-???-oil-blond-on-all-airdried” (ref. to a kind of cake), Philoxenus of Cythera fr. e, cited in Athenaeus 14.50; the edition of Philoxenus by Page marks the word as corrupt
 13. κομπορηματοχρηματομετεωροφέναξ (30 chars), Trapp: “boasting cheat puffed up with words and treasures”, John Tzetzes, Letters 4 p. 6
 14. *πανσεβαστοκοσμοποθοπροσκύνητος (30 chars), Trapp: “highly honored and welcomed by the world with longing”, Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum (ed. Beniševič), I 332
 15. ἀκτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονον (29 chars), Lampe: “uncreated fellow worker sharing the throne”, Gregory Pardus, Exegesis in canonem iambicum de festo die Spiritus Sancti, 25; ἀκτιστοσυμπλαστουργοσύνθρονε (28 chars), Vita of Nicephorus the Doctor 22.
 16. σκοροδοπανδοκευτριαρτοπώλιδες (29 chars), LSJ: “garlic-bread-selling hostess”,Aristophanes Lysistrata 458
 17. λογαριαστοπνευματικοοικονόμος (29 chars), Trapp: “invoice controller and religious manager”, John Apocaucus, Letters (ed. Bees) 60

Special separate mention goes to Constantine of Rhodes, who wrote a couple of pages of train-carriage–length epithets; I have cited an excerpt elsewhere:

 1. *πρεσβευτοκερδοσυγχυτοσπονδοφθόρος (33 chars), Trapp: “who interferes with the profits of intermediaries and destroys contracts”, Constantine of Rhodes (ed. Matranga), 625,25.
 2. *πλαστιγγοζυγοκαμπανοσφαιρωστάτης (32 chars), Trapp: “one who sets the round weight on the steelyard balance with the gold bearing scales and balance beam”, ibid. 624,8.
 3. *βαρβιτοναβλοπλινθοκυμβαλοκτύπος (31 chars), Trapp: “playing the barbiton, the nabla, the plinthos (hydraulic organ?), and the cymbals”, ibid. 625,21.
 4. *Ἑλληνοθρησοχριστοβλασφημότροπος (31 chars), Trapp: “a character who worshiped the pagan and sinned against Christ”, ibid. 624,15.
 5. *κασαλβοπορνομαχλοπρωκτεπεμβάτης (31 chars), Trapp: “one who mounts the arses of whores, prostitutes and courtesans”, ibid. 624,11.
 6. *λακτεντοχοιροκριοβουτραγοσφάγος (31 chars), Trapp: “butcher of piglets, pigs, sheep, cattle, and goats”, ibid. 624,7.
 7. *ὀλεθριοβιβλοφαλσογραμματοφθόρος (31 chars), Trapp: “ruinous counterfitter of books and destroyer of writing”, ibid., 624,12.
 8. *λαρυγγογλασκοξεστοχανδοεκπότης (30 chars), Trapp: “one who gulps down bottles and glasses with an open throat”, ibid. 624,10.
 9. *κορνουτοπαρθενοτριβοψυχοφθόρος (30 chars), Trapp: “horned abuser of virgins and destroyer of souls”,ibid. 624,10.
 10. *ἀλλαντοχορδοκοιλιεντεροπλύτης (29 chars), Trapp: “washer of entrails [sausage, intestines, bellies, entrails]”, ibid., 624,5.
 11. *κλεπτοτυμβονυκτεροσκοτεργάτης (29 chars), Trapp: “one who operates in the dark of night as a grave robber”, ibid. 626,25.
 12. *μοιχοπαιδοδουλοσκανδαλεργάτης (29 chars), Trapp: “one who arouses a scandal through lewdness with underage slaves”, ibid. 625,24.