– ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
– ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
To Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network,  ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 2/55608/0025/11 (ΦΕΚ 1837Β/18-8-2011) και 2/91675/0025/12-12-2011 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, θεσπίστηκε «προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης», με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει Α) ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ: ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης (ήτοι 18-8-2011) και δε θεωρούνται προβληματικές και Β) ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ: επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις υπ’ αριθ. 2/ 49086/0025/3-7-2009 (ΦΕΚ 1396/Β΄/14.7.2009) και 2/54979/ 0025/23-7-2009 (ΦΕΚ 1554/Β΄/28.7.2009) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, δηλαδή τις αποφάσεις για χορήγηση δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που είχαν υπογραφεί μέχρι 31.10.2010.

Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης Α) παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και μέχρι την 30.06.2012 μεταξύ των ανωτέρω επιχειρήσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και αφορούν τη χορήγηση:

α) Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφαλαίων κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) ή/και πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.

β) Σε μεγάλες επιχειρήσεις, πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.

Η ανώτατη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δεν υπερβαίνει το 70% του δανείου και έχει μέγιστη διάρκεια δέκα (10) ετών έναντι παροχής ανάλογης προμήθειας ασφαλείας από την επιχείρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010. Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζομένους, δηλαδή μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές. Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που οι δανειολήπτριες επιχειρήσεις συστάθηκαν την ή μετά την 1.1.2010 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης (18-8-2011), το μέγιστο ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος που εκτιμάται για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.12.2011.

Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης Β) παρέχεται η ευχέρεια στις να ζητήσουν την παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου από τέσσερα (4) σε δέκα (10) έτη κατ’ ανώτατο όριο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Η παράταση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αφορά:

α) Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

β) Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

3. Το μέγιστο ποσό δανείου που δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος της επιχείρησης για το 2010. Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζομένους, δηλαδή μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές. Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 70% του δανείου και η παράταση της εγγύησης θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την 30.06.2012.

Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.12.2011

Για περισσότερες πληροφορίες (απόφαση, αίτηση προς Πιστωτικά Ιδρύματα) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr ή ζητήστε τις από το Επιμελητήριο Αρκαδίας (2710227141).

astrosnews.gr