Πρόσκληση ανέργων, με σκοπό την παροχή εργασίας σε έργα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

Πρόσκληση ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης έτους 2012,  με σκοπό την παροχή εργασίας  σε έργα αυτεπιστασίας του Δήμου.

 

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη του την υπ’ αριθ. πρωτ. Β 104880/06-02-2012 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) και  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό έργων με αυτεπιστασία, ενημερώνει τους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να εργαστούν σε δημοτικά έργα με αυτεπιστασία, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) συνεχούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, συνολικής διάρκειας  έως (135) ημερών ετησίως, ότι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενοι πίνακα κατάταξης ανέργων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-65 ετών των εξής ειδικοτήτων:

1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος

2. Δ.Ε. Οδηγός

3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος

4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής

5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς

6. Δ.Ε. Υδραυλικός

7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων

8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Από 9-02-2012 έως και 29-02-2012.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και με ευθύνη του ενδιαφερόμενου,  στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων ή μέσω της υπηρεσίας του Κ.Ε.Π του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης:

1. Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής

    Ασφάλισης)  

2. Δελτίο ανεργίας του ενδιαφερόμενου και του ή

    της συζύγου (εφόσον είναι άνεργος/η).

3. Αστυνομική ταυτότητα.

Σημειώσεις:

1. Αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ανήλικα τέκνα ή ανεργία συζύγου, οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένος πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έως και την 29η Φεβρουαρίου 2012.

2. Η ιδιότητα του ανέργου πρέπει να συντρέχει τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής τη αίτησης όσο και κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (29-2-2012).

Για περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 27553 60130 κ. Τσουκάτου Μαριάννα ή στο τηλεφωνικό Κέντρο του Κ.Ε.Π. 27550 29080.  

 

Leave a reply